• با نگه داشتن کلید ctrl می توانید چند گزینه را انتخاب کنید.
  • در این فیلد برای آشنایی بیشتر ما با شما، کمی در مورد خصوصیات اخلاقی خود بنویسید.